Unico Gruppen's lejebetingelser

 1. Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse af Unico Gruppen.
 2. Det lejede udstyr må ikke uden Unico Gruppens skriftlige godkendelse på lejekontrakten medtages til udlandet.
 3. Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af Unico Gruppen fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra Unico Gruppens´s lager og rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag udstyret forlader Unico Gruppens lager regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag, såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 12:00.
 4. Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er Unico Gruppen berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.
 5. Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selv om den er hændelig. Eventuelle skader skal straks anmeldes til Unico Gruppen og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejeren er ansvarlig for skader, som udlejer ikke får dækket af forsikringen, bl.a. :
  1. Tyveri fra åbne eller uaflåste motorkøretøjer
  2. Glemt, tabt, eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvise
  3. Skadetidspunkt og årsag
  4. Løse kabler, ledninger, stropper eller manglende lamper
  5. Grov uagtsomhed, for så vidt dette ikke kan lægges lejeren eller dennes medarbejder til last
  6. Selvrisiko på kr.: 5000.- pr. skade.
 6. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra Unico Gruppen. Unico Gruppen er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede.
 7. Det lejede skal afhentes af lejeren på Unico Gruppens lager eller efter aftale transporteres eller sendes til opgivne adresse hos lejer evt. mod betaling. Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i et egnet køretøj og på forsvarlig måde. Unico Gruppen forbeholder sig ret til at godkende transporten.
 8. Forudreservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. Unico Gruppen er berettiget til - uden særlig underretning - at erstatte reserveret udstyr med andet af samme funktion og beskaffenhed.
 9. Udskiftede lamper samt medleverede reservelamper skal returneres. Manglende lamper debiteres til salgspris.
 10. Afbestilling af lejet udstyr kan normalt ske indtil 7 hverdage inden 1. lejedag. Ved afbestilling senere end 7 hverdage før 1. lejedag debiteres 50% af lejebeløbet, dog mindst kr.: 50,-.
 11. Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales, men under alle omstændigheder skriftligt.
 12. Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte leje periode vil ikke - uden særlig aftale herom - berettige til nedsættelse af lejen.
 13. Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, er evt. ikke betalt leje samt andre omkostninger forfalden til betaling straks ved lejeperiodens ophør.
 14. Unico Gruppen tager forbehold over for force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.
Lejefaktorer: 1 dag: x1 - 2 dage: x1,5 - 3 dage: x1.7 - Efterfølgende dage + 0,2 pr. dag.